Projekty w ramach EFS

Projekty realizowane w naszej szkole w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Azymut kariery edukacyjno-zawodowej – projekt z zakresu poradnictwo zawodowego, realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Krakowie -  2009 -2011
 • Akademia Przyszłości– tutoring dla młodzieży gimnazjalnej, realizowany przez Stowarzyszenie  Wiosna – 2009 - 2013
 • Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych– realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości -   2009- 2013
 • Herkules – Poznaj swoją siłę! – projekt socjoterapeutyczny dla uczniów realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Integracja  – 2009 -2011
 • Okno na Europę –  projekt językowy realizowany przez Urząd Miasta Krakowa – przeprowadzenie rekrutacji uczniów do projektu – 2009  r. Za udział w projekcie otrzymaliśmy wyposażenie multimedialne sali A8 (Gimnazjum nr 23)
 • Feniks – projekt, którego celem jest popularyzacja i wspomaganie fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów – współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim.(realizacja 2009-2012)
 • e-Akademia Przyszłości - to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych
 • Indywidualizacja procesu nauczania – program dla uczniów klas I-IIIW ramach projektu nasza szkoła realizowała 4 formy wsparcia dla uczniów. Zajęcia były prowadzone w terminie 1.09.2012 – 31.12 .2013r. (rok szk. 2012/2013 oraz pierwszy semestr 2013/2014)
 • Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - realizacja  II etapu Projektu w klasie pierwszej w latach 2009/2010 (2 roczniki)
 • W 2005 r. pozyskano pracownię komputerową dzięki projektowi "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej

 

Nauczyciele brali udział w następujących projektach realizowanych z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 •  Kurs komputerowy – Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informatycznych,  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowychz certyfikatem ECDL– 2011.    (oraz 3 innych nauczycieli gimnazjum, 16 nauczycieli z SP 151, łącznie 20 osób)
 • Studia podyplomowe z  przedsiębiorczości, języków obcych oraz technologii ICT  - Uniwersytet Jagielloński – 2009
 •  Seminarium - Krajowe Ramy Kwalifikacji – Instytut Badań Edukacyjnych 2012

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

BIP